Birinci basamak sağlık emek ve meslek örgütleri toplantısı 11 Mayıs 2019 tarihinde saat 11.00’da Aile Hekimleri Federasyonu Ankara bürosunda gerçekleştirildi. Bu toplantıya Aile Hekimleri Federasyonu, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Türk Sağlık-Sen, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ve Türk Tabipleri Birliği katıldı. Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Genel Sağlık-İş mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılamadı. Toplantı aşağıdaki gündem maddeleriyle gerçekleştirildi.
GÜNDEM
1- Sağlık emek ve meslek örgütlerinin sağlıkta şiddet ile ilgili kendi yaptıkları çalışmaların ortaya konulması ve ortaklaştırılması,
2- Yaşadığımız özlük hak kayıpları ile ilgili katılımcı sağlık emek ve meslek örgütlerinin kendi çalışmalarının sunulması ve ortaklaştırılması,
3- Yaşadığımız özlük hak kayıplarını daha da derinleştireceği belirtilen yeni “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği” taslağının bakanlıktan ortak bir şekilde istenmesi için hazırlanan dilekçenin ortak imza ve onaya sunulması.
Toplantı saat 11.00’da başladı ve 16.00’a dek süren toplantıda gündem maddeleri sırasıyla ele alındı. Örgütlerin çalışmaları ve bakış açıları ortaya konuldu. Özellikle sağlıkta şiddete ortam hazırlayan nedenlere yönelik önleyici talepler ile şiddet olayı gerçekleştikten sonra atılacak adımlarla ilgili ortaklaşacak zemin belirlendi. Bakanlıktan çıkacağı söylenen yeni ödeme ve sözleşme yönetmeliği ile ilgili taslağın talep dilekçesi oluşturuldu ve imzaya açıldı. Toplantı sonunda aşağıdaki kararlar alındı.
TOPLANTI KARARLARI
1- Katılımcı sağlık emek ve meslek örgütlerince, sağlıkta şiddetin oluşmasına zemin hazırladığı düşünülen sorunların çözümü için aşağıda yer alan dört temel başlık altında önerilerde bulunuldu.
a. SABİM 184 hattının kapatılması,
b. Sağlıkta şiddetle ilgili etkin ve caydırıcı bir kanunun bir an önce çıkarılması,
c. Yapısal şiddetin (yönetici/amir şiddeti, mevzuatın belirsizliğinin yarattığı şiddet, usulsüz istekler vb.) durdurulması için gerekli önlemlerin alınması ve mevzuatın düzenlenmesi,
d. Toplum liderlerinin (yöneticiler, bürokratlar, kanaat önderleri vb.) ve medyanın sağlıkta şiddeti özendirici dilden uzaklaşması.
2- Sağlıkta şiddet olayı yaşanması durumunda şiddete maruz kalan sağlık çalışanına yönelik hukuki destek, can güvenliğinin sağlanması için tıbbi destek ve şiddet olayı karşısında birlikte hareket edilmesi için olay hakkında diğer sağlık örgütlerine hızla bilgi aktarımı.
3- Ortak imzaya açılan “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği” taslak talep dilekçesinin Sağlık Bakanlığına ulaştırılması,
4- Ortak taleplerimizin katılımcı sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından duyurulması sonrası taleplerimizin karşılanmaması durumunda bakanlık önünde önlüklerimizi giyerek herhangi bir flama, pankart taşımadan basın açıklaması ile başlayarak diğer uygulanabilecek eylem planlarının ve takviminin belirlenmesi önümüzde ki toplantıda karar verilmesine.
5- Toplantı tutanakları ile ödeme ve sözleşme yönetmelik taslağı talep dilekçesinin toplantıya katılamayan örgütlerle paylaşılarak imzalarının alınmasına ve Sağlık-senin bir sonra ki toplantıya katılması için tekrar yazılı olarak bilgilendirilmesine.
6- Sonraki toplantının 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü AHEF Ankara bürosunda saat: 11.00’da yapılmasına karar verilmiştir.
AHEF, AHESEN, BDS, Türk Sağlık Sen, TAHUD, TTB