1983 yılında yürürlüğe giren 2821 sayılı sendikalar yasasının 2. maddesine göre sendika; işçilerin ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara denir. Sendika kurma hakkı 1982 anayasasında 51.maddede düzenlemiştir. Anılan maddeye göre işçiler ve işveren üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkına sahiptirler.

Türkiye`nin çeşitli bölgelerinde, çeşitli Aile sağlığı Merkezlerinde çalışıyoruz. Ancak hepimizin ortak bir noktası var: Yaşamak için çalışmak ve emek-gücümüzü harcamak zorundayız. Dertlerimiz aynı, sorunlarımız ortak.

Her iş kolunun kendine ait bir sendikası var. Sadece Aile Hekimliği sistemi içinde çalışanları kapsayan bir sendika yoktu. Sendikamız bu eksikliği giderecek ve bu sistemin içinde aynı zamanda çalışanlar olarak konulara daha hâkim olacaktır.

2006 yılında Ülkemizde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesi ile yeni, hiç bilmediğimiz bir sistemin içine girdik. Bu süreçte birçok sorunla karşılaştık. Getirilen çözümler yetersiz kaldı ya da yeni sorunlara sebep oldu. Artan iş yükü, mobingler, karşılaştığımız sözlü veya fiili şiddet vakaları, iller arası hatta TSM’ler arası farklı uygulamalar çalışma şevkimizi kırmıştır. AHESEN olarak bizler bizzat bu sistemin içinde çalışanlar olarak çözüm bulmada daha yetkin olacağız. Meydana gelen sorunlara çözüm bulmada ve önerilen çözümlerin uygulanabilir olup olmadığına çalışanlar olarak biz daha iyi karar veririz. Mevcut sendikalar bütün sağlık kollarında çalışanları kapsadığı için, Aile Hekimliği uygulamalarına yönelik çalışmalarda yetersiz kalmaktadır. İl dernekleri ve federasyonlar olarak yaptığımız çalışmaları daha güçlü bir yapı olan sendikal faaliyetlerle yukarılara taşıyacağız.

Aile Hekimliği ülkenin geleceği ve toplum sağlığının korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Yaptığımız işin maddi ve manevi olarak karşılığını almak, hak ve özgürlüklerimiz korumak, çalışma barışını sağlamak, özgürce, yarınını düşünmeden yaşamak için Aile Hekimliğinde çalışan bütün Doktor, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru ve Acil Tıp Teknisyenleri olarak güçlerimizi birleştireceğimiz adres AHESEN olacaktır.

Filiz Birtane
AHESEN Kurucu Üyesi