Ana Sayfa / SOSYAL İLİŞKİLER, DIŞ İLİŞKİLER VE BASIN YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SOSYAL İLİŞKİLER, DIŞ İLİŞKİLER VE BASIN YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SOSYAL İLİŞKİLER, DIŞ İLİŞKİLER VE BASIN YAYIN YÖNERGESİ

I. BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE DAYANAK

Madde 1- Amaç ve Kapsam:
Bu yönerge AHESEN’ in Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın Sekreterliği’nin çalışma usul ve esaslarını belirler. Komisyon, tüm yazılı, görsel ve elektronik iletişim alanlarını kullanarak aile hekimliği çalışanlarının birbirleri ile aynı zamanda halkla, diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişimin sağlanmasını kapsar.

Madde 2- Tanımlar;
AHESEN: Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası
Komisyon: Sekreterlik bünyesinde çalışan 7 kişilik ekip
Komisyon Sorumlusu: Sosyal İlişikler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın’dan Sorumlu AHESEN Yönetim Kurulu Üyesi
Komisyon Başkan Yardımcısı: Komisyon tarafından oy çokluğu ile seçilip Yönetim Kurulu tarafından onaylanan komisyon üyesi
Üye: Gönüllü olarak çalışmak isteyen sendika üyesi
Misafir: Sorumlu sekreteri Yönetim Kuruluna sunması sonucu kabulü halinde çağrılıp komisyonda çalışacak fakat oy hakkına sahip olmayan uzman kişi

Madde 3- Dayanak;
Bu yönetmelik dayanağını Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) tüzüğünden alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın Sekreterliği’nin Çalışma Usul ve Esasları
Madde 4- Yapılanma ve Komisyonun Çalışma Esasları
1) Komisyon, Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın sorumlusu Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında,1 başkan yardımcısı, 1 sekreter ve 4 komisyon üyesinden oluşur.
2) Komisyon üyeleri, komisyonda görev almak için başvurmuş ve kabul edilmiş tüm gönüllü üyelerden oluşur.
3)Komisyona Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın Yönetim Kurulu üyesi kendisinin katılmadığı durumlarda Komisyon başkan yardımcısı başkanlık eder. Komisyon toplantılarının gün ve saati sorumlu Yönetim Kurulu üyesi tarafından tespit edilir ve toplantıdan bir hafta önce komisyon üyelerine bildirilir. Belirlenen gündemde değişiklik ancak toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun talebi üzerine olabilir. Komisyon gündeminde olan ve görüşülmesi tamamlanamayan konular, sonraki toplantıya bırakılır. Bir sonraki toplantı gündemi acil haller dışında komisyon tarafından belirlenir. Komisyonun toplantı yeri sorumlu Yönetim kurulu üyesi (komisyon başkanı)tarafından kararlaştırılır. Toplantılar video konferans veya başkaca elektronik görüşme yolları kullanılarak da yapılabilir.
4)Komisyondan istifa etmek, toplantılara üç kez üst üstte gerekçesiz katılmamak ya da bir yılda toplantıların yarısından fazlasına katılmamak üyenin komisyondan çıkarılması hakkını doğurur, belirtilen durumlar gerçekleştiğinde kalan üyeler salt çoğunluk ile ilgili üye hakkında karar vermeye yetkilidir. Eşitlik halinde Başkan yetkilidir.
5)Karar yeter sayısı; toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu tarafın oyları üstün sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.
6)Komisyon görüşmeleri tutanak altına alınır. Kararlar, gerekçeli olarak ve özet şeklinde Komisyon genel sekreteri tarafından yazılır ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananlar ve görüşleri tutanakta belirtilir. Kararlar elektronik ortamda görüşme yolu ile alınmış işe mail ortamında onay alınır. Komisyon Başkanı karar metnini AHESEN Yönetim Kurulu’na sunar.
7)Komisyonun kararları öneri niteliğinde olup uygulanması Yönetim Kurulunun tasarrufundadır. Komisyona katılan üyeler, AHESEN’ in temel ilke ve amaçlarına ters düşen çalışmalar yapamazlar.
8)Komisyon gerekli konularda çeşitli gruplar ile iş ve işlemlerin yürütmesini kolaylaştırıcı hızlandırıcı ve etkileştirici kararları alır ve aynı zamanda kendi alt çalışma gruplarını da oluşturabilir.
9)Komisyon en az 6 ayda bir toplanır, ihtiyaç halinde ise yönetim kurulu kararı ve Sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı ile toplanır.

Madde 5-Komisyon Üyelerinin sorumlulukları
1)Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın Yönetim Kurulu üyesi(Komisyon Başkanı):Komisyonun çalışmalarını Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde planlar, yönlendirir, yönetir. Yönetim Kurulu adına kurumlar arası ilişkileri yürütür. Komisyon toplantılarına başkanlık yapar. Gerekli gördüğü durumlarda komisyonu toplantıya çağırır. Komisyon kararlarının uygulanmasını Yönetim Kurulu adına planlar ve gerçekleştirir.
a)Her türlü basın-yayın vasıtalarını takip ederek sendikal faaliyetlere ilişkin haber, makale, demeç vb. bilgi ile dokümanları belirli bir sistem dâhilinde toplamak.
b)Basın toplantıları organize eder ve basın bildirisi hazırlamak
c)Sendika adına gerek sendika mensupları, gerekse diğer kişi ve kurumlar nezdinde ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vb. sosyal ilişkileri tanzim etmek
d)Sendikanın ve diğer kuruluşların yayınları ile ilgili arşiv oluşturmak
e)Yerel radyo, televizyon ve basın organlarıyla iletişimi sağlamak
f)Faaliyet alanı içerisinde bulunan diğer sendika ve sivil toplum örgütleriyle diyaloğu sağlamak.
g) Sendikanın temsili, tanıtımı ve basınla ilişkilerini geliştirmek,
h) Sosyal medya da üyelerinin bir araya gelmesini sağlar,
ı) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapar,
j)Sendikanın tanıtımı, faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında basın bildirileri hazırlar,
k) Üyelerinin her türlü sosyal etkinliklerini düzenler.

2) :Komisyon Başkan Yardımcısı: Komisyon tarafından oy çokluğu ile seçilip başkan tarafından onaylanır, Yönetim Kurulu sorumlu üyesinin olmadığı hallerde komisyon başkanı eşit yetki ile vekâlet eder.
3)Komisyon Sekreteri: Komisyon toplantı tutanaklarını tutar, bilgi belge ve evrakları arşivler, komisyon açıklamalarını yayınlar. Kamu kurum-kuruluşları ve diğer tüzel kişilikler ile yazışmalarını düzenler. Komisyon toplantılarından önce Komisyon üyeleri ve/veya diğer kurum-kuruşular ve/veya üyelerden gelen teklifleri toplantı gündem maddesi olarak hazırlar. Komisyon toplantı sonucunda gündem maddelerini karar defterine geçirir ve imzaya açar. Komisyonun yasal olarak tutması gereken defter ve dosyalarının tanzimi ve ilgililerce yerine getirilip getirilmediğini kontrol ve takip eder. Yönetim Kurulunca alınan kararları ait olduğu yerlere tebliğ eder. Komisyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapar
4) Komisyon Üyeleri: Yönetim Kurulunca alınmış kararların sahada uygulanma oranının yükseltilmesi amaçlı çalışmalara katılır, komisyonca alınmış kararları uygular.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Madde-6 Komisyonun toplantı masrafları ve komisyon toplantılarına katılan üyelerin giderleri AHESEN tarafından karşılanır. AHESEN Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu kararıyla mali konularda destek sağlayabilir.
AHESEN Yönetim Kurulu her zaman denetleme yapma hakkına ve komisyonu fesih etme hakkına sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde-7 Sosyal İlişkiler, Dış İlişkiler ve Basın Yayın Sekreterliği ilkeleri
1-) AHESEN tüzüğüne uygun şeffaf demokratik ve etkin çalışır.
2-) Komisyon tüm siyasi partilere ve tüm Sivil toplum kuruluşlarına eşit mesafededir. Yönetim Kurulu onayı ile Tüm Sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapabilir. Ancak kesinlikle taraf olamaz.
3-)Komisyon tarafından üretilen her türlü basılı yazılı materyalin yayın hakkı AHESEN YK ve komisyona aittir. İzinsiz kullanılamaz.
4-) İlk 3 maddeye aykırı hareket eden komisyon üyesinin görevi derhal sonlandırılarak AHESEN web sitesinden veya mesaj yoluyla üyelere bilgi verilir.

Yürürlük
Madde 8 – Bu yönerge, AHESEN Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlük kazanır.

Yürütme
Madde 9 -Bu yönergeyi AHESEN Yönetim Kurulu adına Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi yürütür.