Ana Sayfa / TEŞKİLATLANMA KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

TEŞKİLATLANMA KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

TEŞKİLATLANMA KOMİSYONU YÖNERGESİ

Madde 1-

Amaç ve Kapsam:

-Bu yönerge,Aile Sağlığı Çalışanları Sendikası ’nın genel merkez ve  şubelerinde faaliyet gösterecek teşkilatlanma  komisyonlarının oluşumu ile görev, yetki ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Madde 2-

Tanımlar ;

AHESEN :Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası

Komisyon:Genel Teşkilatlanma Sekreterliği bünyesinde çalışan 7 kişilik ekip

Komisyon Başkanı : Genel Teşkilatlanma  Komisyonundan sorumlu AHESEN Yönetim Kurulu Üyesi

Komisyon Başkan Yardımcısı: Komisyon  tarafından oy çokluğu ile seçilip yönetim kurulu  tarafından onaylanan  komisyon üyesi

Üye:Gönüllü olarak çalışmak isteyen sendika üyesi

Misafir:Genel Teşkilatlanma SekreterininYönetim Kuruluna sunması sonucu kabulü halinde çağrılıp komisyonda çalışacak,fakat oy hakkına sahip olmayan uzman kişi

İl ve İlçe Temsilcisi:Şube yapılanmasının olmadığı il yada ilçelerde   AHESEN i temsil eden,seçimde üyelerden en çok oyu alan seçim yapılamıyorsa Genel Teşkilatlanma Sekreterinin önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile seçilen AHESEN üyesidir.

Madde 3-

Dayanak ;

Bu yönetmelik dayanağını Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası  (AHESEN) tüzüğünden alır.

Madde 4-

Yapılanma ve Komisyonun Çalışma Esasları

 1) Komisyon:Teşkilatlanma Sorumlusu Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında, 1 Başkan Yardımcısı,1 sekreter   ve 4 komisyon üyesinden oluşur.

2) Komisyon üyeleri:Komisyonda  görev almak için başvurmuş,ve Genel Yönetim Kurulunca  kabul edilmiş tüm gönüllü üyelerden oluşur.

3)Komisyon Başkanının katılmadığı durumlarda Komisyon Başkan Yardımcısı  başkanlık eder. Komisyon toplantılarının gün ve saati sorumlu YK  üyesi  tarafından tespit edilir ve toplantıdan bir hafta önce komisyon üyelerine bildirilir. Belirlenen gündemde değişiklik ancak toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun talebi üzerine olabilir.

Komisyon gündeminde olan ve görüşülmesi tamamlanamayan konular, sonraki toplantıya bırakılır. Bir sonraki toplantı gündemi acil haller dışında komisyon tarafından belirlenir.Komisyonun toplantı yeri sorumlu YK Üyesi  tarafından kararlaştırılır. Ancak, üyelerin salt çoğunluğunun kararı ile toplantı başka bir yerde de yapılabilir. Toplantılar video konferans veya başkaca elektronik görüşme yolları kullanılarak da yapılabilir.

4)Komisyondan istifa etmek, toplantılara üç kez üst üstte gerekçesiz katılmamak ya da bir yılda toplantıların yarısından fazlasına katılmamak üyenin komisyondan çıkarılması hakkını doğurur, belirtilen durumlar gerçekleştiğinde kalan üyeler salt çoğunluk ile ilgili üye hakkında karar vermeye yetkilidir. Eşitlik halinde Başkan yetkilidir.

5)Karar yeter sayısı; toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu tarafın oyları üstün sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

6) Komisyon  görüşmeleri tutanak altına alınır. Kararlar, gerekçeli olarak ve özet şeklinde komisyon genel sekreteri tarafından yazılır ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananlar ve görüşleri tutanakta belirtilir. Kararlar elektronik ortamda görüşme yolu ile alınmış işe mail ortamında onay alınır. Komisyon  Başkanı karar metnini AHESEN yönetim kuruluna sunar.

7) Komisyonun  kararları öneri niteliğinde olup uygulanması Genel Yönetim Kurulunun tasarrufundadır.Komisyona katılan üyeler,AHESEN’in temel ilke ve amaçlarına ters düşen çalışmalar yapamazlar.

8)Komisyon   gerekli konularda çeşitli gruplar ile iş ve işlemlerin yürütmesini kolaylaştırıcı hızlandırıcı ve etkinleştirici kararları alır.Ve aynı zamanda kendi alt çalışma gruplarınıda oluşturabilir.

9)Komisyon en az 6 ayda bir toplanır,ihtiyaç halinde ise yönetim kurulu kararı ve Sorumlu YK üyesinin çağrısı  ile toplanır.

Genel Teşkilatlanma Komisyonu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

1-Var ise Şube Komisyonlarının çalışmaları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

2-Şube ve işyerlerindeki örgütlenme faaliyetlerini değerlendirmek, olumlu ve olumsuz örnekler konusunda iletişimi ve deneyim alışverişini sağlamak,

3-Sendikanın örgütlenme perspektif ve programları için öneriler hazırlamak,

4-Sendika tüzüğü ve yetkili kurullarının yapılmasını önerdiği çalışmaları yapmak,

Komisyon Üyelerinin Sorumlulukları:

  • YK üyesi : Genel Teşkilatlanma Sekreterinin görev ve yetkileri:
  1. a) Var ise Şube, Bölge Başkanlarının sendikal faaliyetlerini gereği gibi yerine getirmelerine yardımcı olmak,
  2. b) Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işleri gözetmek, sendikanın üyelik arşivini düzenlemek, bu işler ile ilgili görevleri yönetmek, üye envanterlerini çıkarmak, üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt fişinin birer nüshasını 15 gün içinde işverene göndermek, üyelerin elektronik ortamda birlikteliğini sağlamak sendikal mücadelenin buralarda da devamını sağlamak.
  3. c) Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organlarca karar alınması için Genel Yönetim Kuruluna rapor hazırlayarak sunmak,

ç) Şube genel kurullarının zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olmak,

  1. d) Sendika İl Temsilcilerinin atanması veya görevden alınması konusunda şube başkanları ile istişare ederek Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
  2. e) Teşkilatlanan iş yerlerinde çalışanlara kitap, broşür ve bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasını, dağıtımını temin etmek veya bizzat toplantılar düzenleyerek teşkilatlanmanın faydalarını anlatmak, teşkilatlanma hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve bu konuda başkanla birlikte çalışmak,
  3. f) Şubelerin yerel STK larla olan ilişkilerini düzenlemek iş birliğini arttırıcı önlemler almak tavsiyeler vermek.
  4. g) Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütmektir.
  5. h) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapar.

2)  Komisyon Başkan Yardımcısı  : Komisyon tarafından oy çokluğu ile seçilip başkan tarafından onaylanır, YK sorumlu üyesinin olmadığı hallerde komisyon başkanı eşit yetki ile vekalet eder.

3)Komisyon Sekreteri:Komisyon toplantıları ve her türlü yazışmaları düzenler ve raporlanmasını sağlar.

4)Komisyon  Üyeleri  : Yönetim Kurulunca alınmış kararların sahada uygulanma oranının yükseltilmesi amaçlı çalışmalara katılır, komisyonca alınmış kararları uygular.

Madde-5

İl ve İlçe Temsilciliklerinin Belirlenme esasları

AHESEN Tüzüğü madde 47 ve 29/d ye dayanılarak belirlenen esaslar:

a-İl ve İlçe Temsilcisi: Şube olmayan illerde İhtiyaç halinde AHESEN Genel Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen kişiyi

İl ve İlçe temsilcileri  il ve ilçelerde AHESEN i temsil etmek ve üyeler arasında ve Genel Merkez ile koordinasyonu sağlamak amacı ile bir dönemlik (2 genel kurul arası) süre için il ve/veya ilçelerdeki üyeler  tarafından yapılan oylama ile en fazla oy alan üyenin,seçim yapılamıyorsa Genel Teşkilatlanma Sekreterliğine yapılan bireysel baş vuruların Genel Teşkilatlanma Sekreterliğinin Genel Yönetim Kuruluna sunulması ve onaylanması ile belirlenir.

Seçim için digital ortamda  il gurubunda yapılacak anket oylama sonuçları tutanak altına alınarak Genel Yönetim Kuruluna sunulması ve kabulü ile geçerli olacaktır.

İstanbul için Avrupa ve Anadolu İl Temsilciği olarak olarak 2 bölge belirlenmiştir.

Madde-6

Mali Hükümler

Komisyonun  toplantı masrafları ve komisyon toplantılarına katılan üyelerin giderleri AHESEN  tarafından karşılanır. AHESEN Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu kararıyla mali konularda destek sağlayabilir.

AHESEN Yönetim Kurulu her zaman denetleme yapma hakkına ve komisyonu  fesih etme hakkına sahiptir.

 Madde-7

Teşkilatlanma Komisyonunun Çalışma İlkeleri

1-) AHESEN tüzüğüne uygun şeffaf demokratik ve etkin çalışır.

2-) Komisyon  tüm siyasi partilere ve tüm Sivil toplum kuruluşlarına eşit mesafededir. Genel Yönetim Kurulu onayı ile Tüm Sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapabilir. Ancak kesinlikle taraf olamaz.

3-)Komisyon  tarafından üretilen her türlü basılı yazılı materyalin yayın hakkı AHESEN YK ve komisyona aittir. İzinsiz kullanılamaz.

4-) İlk 3 maddeye aykırı hareket eden  komisyon üyesinin görevi derhal sonlandırılarak AHESEN web sitesinden veya mesaj yoluyla üyelere bilgi verilir.

Yürürlük

Madde 8- Bu yönerge, AHESEN Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlük kazanır.

Yürütme

Madde 9 -Bu yönergeyi  AHESEN Yönetim Kurulu adına Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi yürütür.