13 ocak 2018 saat 13.00 de Olağanüstü Genel Kurulumuz açılış konuşması ile başladı. Tüzük değişikliği maddeleri üyelerimize sunulup oylama işlemleri gerçekleştirildi. Sonrasında Mali durum sunumu ve ibrası ve son olarak da dilek ve temenniler ile genel kurulumuz tamamlanmıştır.

Olağan üstü genel kurulda alınan kararlar ve değiştirilen tüzük maddeleri aşağıdaki gibidir:

1- Açılış
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan üye seçimi ve divan oluşumu
4- Açılış konuşması
5- Geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlar veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük değişikliği ve diğer hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesinin oylanması.
6- Tüzüğümüz 5.maddesi 1.fıkrasında geçen “genel kurula katılan” ibaresinin çıkarılarak , “delege” ibaresinden sonra “tam” ibaresinin getirilmesine dair değişiklik oylanması
7- Tüzüğümüz 19.maddesi 2.fıkrasında geçen ” katılan” ifadesinin çıkarılarak , “delege” ifadesinden sonra “tam” ifadesinin getirilmesine dair değişiklik oylanması
8- Tüzüğümüz 22. maddesi ö bendine yer alan ”ya da yolluklar konusunda yönetim kuruluna yetki vermek” ibaresinin kaldırılması değişiklik oylaması
9- Tüzüğümüz 55. maddesinde bulunan ‘Fesih kararı, hazır bulunan delegelerin 2/3’sinin kararıyla alınır’ cümlesinin ‘Fesih kararı, delegelerin tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile alınır. ‘ şeklinde değişiklik oylanması
10- Sendika organlarına seçilen yöneticilerle, bunların görevlendirdikleri kişilerin sendikal faaliyetlerde yaptıkları harcamaların, başkanın onayı ile mali işler sekreterliğine belgelendirmek suretiyle ödeme yapılması için genel yönetim kuruluna yetki verilmesinin oylanması
11- Sendika hizmetleri için geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele verilecek ilgili kanunun belirlediği üst sınırını geçmemek şartı ile ücret, harcırahlar, ödenekler, ödenecek yolluk ve tazminatları belirlemek için Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin oylanması
12- Sendika ve konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret ve diğer görevlilerin yolluklarını belirlemek ya da yolluklar konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin oylanması
13- Gayrimenkul malların satın alınması ve satımı ile gayrimenkul alımı için bankalardan kredi çekilmesi hususlarında Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin oylanması
14- Mali durum sunumu ve ibrası
15- Dilek ve temenniler kapanış

Olağanüstü Genel Kurulun ardından aylık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçeklestirilmiştir.