AHESEN Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet KANDEMİR adına Avukatımız Gülümser UĞURLU tarafından takip edilen davada Ağustos ayında yapılan 2 günlük iş bırakma eylemi sonrası kesilen hakedişlerin yasal faizi ile birlikte davacıya iadesine karar verilmiştir.

KARAR;

Dava konusu olayda, davacının üyesi olduğu sendikanın (AHESEN) yetkili kurullarınca alınan karar doğrultusunda sendikal eylemde bulunduğu, bu eylemin yukarıda alıntısı yapılan Uluslararası Sözleşme hükmü uyarınca mazeret olarak kabulünün gerekeceği, mazeret olarak kabul edilen sendikal faaliyet sebebiyle, ilgililer hakkında ayrıca eyleme katıldıkları günlerin kesinti yapılarak ücretlerine yansıtılmasının örgütlenme ve sendikal faaliyetlerde bulunma hürriyetine doğrudan etki doğuracağı ve Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler kapsamında güvence altına alınan “çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkı dahil, başkalarıyla birlikte örgütlenme özgürlüğü hakkı”nın zedelenmesine sebep olacağı açık olduğundan, SENDİKAL EYLEMİN kabul edilebilir mazeret olarak değerlendirilmesi gerekirken, aksi yorumla tesis edilen ve davacının ücretinde kesintiye sebep olan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının maaşından kesilen tutarın iadesi isteminin kabulüne ve söz konusu tutarın davacının maaşından kesinti yapıldığı tarihten itibaren işletilecek YASAL FAİZİ ile birlikte davacıya ödenmesine istinaf yolu kapalı olmak üzere KESİN olarak KARAR VERİLDİ.

AHESEN HUKUK KOMİSYONU