Birinci basamak sağlık çalışanları emek ve meslek örgütleri çalışma grubu olarak salgın döneminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimizin yer aldığı ortak deklarasyon ile taleplerimiz;

 

  1. Salgın nedeniyle yapılan ve adil olmayan uygulamalara sebebiyet veren 3 ay tavandan ek ödeme düzenlemesinden ASM çalışanlarının da faydalandırılması; birinci basamak dahil tüm sağlık çalışanları için temel ücrette emekliliğe yansıyacak bir iyileştirme yapılması ve hafta sonu yapılan salgınla ilgili çalışmaların fazla mesai olarak ödeme kapsamına alınması,
  2. Covid-19 hastalığına maruz kalan tüm sağlık çalışanları için (ASM’lerde gruplandırma kriterine bağlı olarak çalışan ek personeller dahil) iş kazası ve meslek hastalığı tanımının mevzuatta mutlaka yer alması,
  3. Kişisel koruyucu ekipman (KKE) eksikliği olan illerde eksikliklerin giderilmesi ve KKE temininin salgın afet dönemlerinde ASM’lerde çalışan ek personel dahil tüm sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlükleri tarafından karşılanması gerektiğinin açıkça mevzuata konulması,
  4. Bakanlık bünyesindeki bilim kuruluna ve illerde yer alan il pandemi ve hıfzıssıhha kurullarına ilgili tüm sağlık meslek örgütleri ve sağlık iş kolunda örgütlü sendikaların temsilcilerinin alınması,
  5. İllerde salgın yönetimi sırasındaki uygulamalarda (dönüşümlü çalışma, idari izin, görevlendirme vb.) bir standardın ve devamlılığın sağlanması,
  6. Covid-19 pozitif olan veya temas öyküsü olup karantinaya alınanlar ile kanser tedavisi gören, kronik hastalığı olanlarla gebelik hali gibi özel durumları olan sağlık çalışanlarından ücret kesilmemesi, yerine vekaleten birini bulma zorunluluğu olmaması ve görevlendirme yapılması; görevlendirilen çalışanların da görevlendirme ücreti almasının sağlanması,
  7. Aile Hekimliği uygulamasında farklı personel statüsünün sona erdirilmesi için halen Sağlık Bakanlığı’nda kamu dışından istihdam, vekil ve sözleşmeli olarak görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 4/A kamu görevlisi kadrosuna alınması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve aile sağlığı çalışanlarıyla ilgili açığın giderilmesi için bir an önce personel ataması yapılması,
  8. Aile sağlığı merkezlerinde salgın dönemindeki yığılmayı ve hastalar arası bulaş riskini azaltmak; asıl görevimiz olan koruyucu sağlık hizmetlerinde kesinti olmasını engellemek için poliklinik sayılarının azaltılması amacıyla salgın dönemi boyunca merkezi hekim randevu sistemi(MHRS) ile çalışmasının sağlanması,

Kamuoyuna ve yetkililere saygılarımızla duyurulur.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)
Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu (ASEF)
Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS)
Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (GENEL SAĞLIK-İŞ)
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)
Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (TÜRK SAĞLIK-SEN)
Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu