Ana Sayfa / EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE DAYANAK

Kuruluş

MADDE 1- Ulusal ve Uluslararası düzeyde,aile hekimliği alanında ki her türlü eğitim faaliyetlerini planlamak, hazırlanan eğitim faaliyetlerinin plana uygun bir şekilde ve içerikte gerçekleştirilmesini sağlamak için AHESEN Eğitim ve Araştırma Komisyonu kurulmuştur.

Amaç

MADDE 2- Komisyon’un amaçları;

a)Ulusal ve Uluslararası düzeyde aile hekimliği alanında eğitimler düzenlemek,

b) AHESEN’in düzenleyeceği Seminer, Konferans,Çalıştay veya toplantıların eğitim içeriğini hazırlamak ve bu eğitimlerin hazırlanan içerikte sunulmasını sağlamak,

c) AHESEN’ in düzenleyeceği bölgesel eğitim toplantılarının eğitim içeriğini hazırlamak ve bölgesel eğitim toplantılarının hazırlanan içerikte sunulmasını sağlamak,

d) Aile hekimliği eğitimlerinde ortaya çıkabilecek olan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak

e) Medyada ve basın-yayın organlarında aile hekimliği alanında eğitim programları hazırlamak,

f) Aile hekimliği çalışanlarının veya hastalarının aile hekimliği alanında eğitilmesi veya bilgilendirilmesi için hazırlanacak olan basılı materyallerin ( broşür, afiş, kitap v.b ) eğitim içeriğini hazırlamak,

g) Aile hekimliği alanındaki eğitimler için ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşların eğitim komisyonları ile ortak çalışmalar yapmak,

h)AHESEN’ Aile hekimliği dernekleri eğitim komisyonları ile işbirliği ve dayanışma sağlayarak ortak projelerde eğitimler planlamak,

ı) Aile hekimliği konusunda bir eğitim arşivi oluşturmak ve ihtiyaç halinde üyelerinin kullanabilmesine imkan sağlamak,
i)Kamuoyuna sunulmak üzere diğer kurum ve/veya kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim,program,çalışmalar yapmak
j)Aile hekimliği uygulanmalarında kullanılmak üzere standart kılavuzlar hazırlamak

Kapsam

MADDE 3 – Bu yönerge; AHESEN Eğitim ve Araştırma Komisyonu’nun işleyişi, görevleri ve çalışma esaslarını kapsar..

Madde 4- Tanımlar ;
AHESEN : Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası
Komisyon: Eğitim ve Araştırma Sekreterliği bünyesinde çalışan 7 kişilik ekip
Komisyon Başkanı: AHESEN Eğitim ve Araştırma Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Komisyon Başkan yardımcısı: Komisyon tarafından oy çokluğu ile seçilip yönetim kurulu tarafından onaylanan komisyon üyesi
Üye: Gönüllü olarak çalışmak isteyen sendika üyesi
Misafir: Sorumlu sekreterinAHESEN Yönetim Kuruluna sunması sonucu kabulü halinde çağrılıp komisyonda çalışacak fakat oy hakkına sahip olmayan uzman kişi

Madde 5- Dayanak ;
Bu yönetmelik dayanağını Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) tüzüğünden alır.

İKİNCİ BÖLÜM

AHESEN Eğitim ve Araştırma Sekreterliği’nin Çalışma Usul ve Esasları

Madde 6- Yapılanma ve Komisyonun Çalışma Esasları
1) Komisyon, Eğitim ve Araştırma sorumlusu Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında, 1 Başkan Yardımcısı,1 sekreter ve 4 komisyon üyesinden oluşur.

2) Komisyon üyeleri komisyonda görev almak için başvurmuş ve kabul edilmiş tüm gönüllü üyelerden oluşur.

3)Komisyon Başkanının katılmadığı durumlarda Komisyon Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Toplantılar video konferans veya başkaca elektronik görüşme yolları kullanılarak da yapılabilir.

4)Komisyon toplantılarının günü saati sorumlu yk üyesi tarafından tespit edilir ve toplantıdan bir hafta önce komisyon üyelerine bildirilir. Belirlenen gündemde değişiklik ancak toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun talebi üzerine olabilir. Komisyon gündeminde olan ve görüşülmesi tamamlanamayan konular, sonraki toplantıya bırakılır. Bir sonraki toplantı gündemi acil haller dışında komisyon tarafından belirlenir. .Komisyonun toplantı yeri AHESEN yönetim kurulu onayıyla Komisyon başkanı tarafından kararlaştırılır.

5)Komisyondan istifa etmek, toplantılara üç kez üst üstte gerekçesiz katılmamak ya da bir yılda toplantıların yarısından fazlasına katılmamak üyenin komisyondan çıkarılması hakkını doğurur, belirtilen durumlar gerçekleştiğinde kalan üyeler salt çoğunluk ile, ilgili üye hakkında karar vermeye yetkilidir. Eşitlik halinde Başkan yetkilidir.

6)Karar yeter sayısı; toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu tarafın oyları üstün sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

7) Komisyon görüşmeleri tutanak altına alınır. Kararlar, gerekçeli olarak ve özet şeklinde Komisyon genel sekreteri tarafından yazılır ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananlar ve görüşleri tutanakta belirtilir. Kararlar elektronik ortamda görüşme yolu ile alınmış ise mail ortamında onay alınır. Komisyon Başkanı karar metnini AHESEN yönetim kuruluna sunar.

8) Komisyonun kararları öneri niteliğinde olup uygulanması Yönetim Kurulunun tasarrufundadır.Komisyona katılan üyeler,AHESEN’in temel ilke ve amaçlarına ters düşen çalışmalar yapamazlar.

9)Komisyon gerekli konularda çeşitli gruplar ile iş ve işlemlerin yürütmesini kolaylaştırıcı hızlandırıcı ve etkinleştirici kararları alır.Ve aynı zamanda kendi alt çalışma gruplarını da oluşturabilir.

10)Komisyon en az 6 ayda bir toplanır,ihtiyaç halinde ise yönetim kurulu kararı ve Sorumlu YK üyesinin çağrısı ile toplanır.

Madde 7-Komisyon Üyelerinin sorumlulukları
1) Komisyon Başkanı’nın görev ve yetkileri:
a) Eğitim programlarını hazırlamak ve Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
b) Genel Yönetim Kurulunca onaylanan programın uygulanmasını sağlamak,
c) Kendisine bağlı büro personeli ve uzmanlarını yönetmek ve düzenli çalışmalarını sağlamak,
d) Eğitim ve araştırma faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunmak,
e) Eğitim seminerlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde her türlü araştırmaların yapılarak istatistiklerin tutulmasını sağlamak, sendikanın çıkaracağı dergi, broşür,kitap vs. yayınlar yoluyla üyelere kültürel katkıda bulunmak,
f) Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütmektir.
g) Özellikle birinci basamak sağlık çalışanlarının mevcut mevzuatlar konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için gerekli eğitimleri düzenlemek.
h)Dernek ve benzeri stk ların ilgili konularda yaptığı çalışmalara katkıda bulunmak üzere tekliflerini genel yönetim kuruluna sunar.
I) Komisyon toplantılarına başkanlık yapar. Gerekli gördüğü durumlarda komisyonu toplantıya çağırır. Komisyon kararlarının uygulanmasını yk adına planlar ve gerçekleştirir.

1) Komisyon başkan Yardımcısı : Komisyon tarafından oy çokluğu ile seçilip başkan tarafından onaylanır, Komisyon Başkanı’nın olmadığı hallerde komisyon başkanı gibi eşit yetki ile vekalet eder.
2)Komisyon Sekreteri: Komisyon toplantı tutanaklarını tutar ,bilgi belge ve evrakları arşivler, komisyon açıklamalarını yayınlar. Kamu kurum-kuruluşları ve diğer tüzel kişilikler ile yazışmalarını düzenler. Komisyon toplantılarından önce Komisyon üyeleri ve/veya diğer kurum-kuruşular ve/veya üyelerden gelen teklifleri toplantı gündem maddesi olarak hazırlar. Komisyon toplantı sonucunda gündem maddelerini karar defterine geçirir ve imzaya açar. Komisyonun yasal olarak tutması gereken defter ve dosyalarının tanzimi ve ilgililerce yerine getirilip getirilmediğini kontrol ve takip eder. Yönetim Kurulunca alınan kararları ait olduğu yerlere tebliğ eder. Komisyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapar
3)Komisyon Üyeleri : Yönetim Kurulunca alınmış kararların sahada uygulanma oranının yükseltilmesi amaçlı çalışmalara katılır.Komisyon üyeleri genel ilkeler ve görev aldıkları alanın hedefi ve amaçları doğrultusunda çalışır. Komisyonun verdiği görevleri yerine getirir. Komisyonca alınan kararları uygular.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Madde-8 Komisyonun toplantı masrafları ve komisyon toplantılarına katılan üyelerin giderleri AHESEN tarafından karşılanır. AHESEN Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu kararıyla mali konularda destek sağlayabilir.
AHESEN Yönetim Kurulu her zaman denetleme yapma hakkına ve komisyonu fesih etme hakkına sahiptir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çesitli Hükümler

Madde-9Eğitim ve araştırma Sekreterliği ilkeleri
1-) AHESEN tüzüğüne uygun şeffaf demokratik ve etkin çalışır.
2-) Komisyon tüm siyasi partilere ve tüm Sivil toplum kuruluşlarına eşit mesafededir. Yönetim Kurulu onayı ile Tüm Sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapabilir. Ancak kesinlikle taraf olamaz.
3-)Komisyon tarafından üretilen her türlü basılı yazılı materyalin yayın hakkı AHESEN YK ve komisyona aittir. İzinsiz kullanılamaz.
4-) İlk 3 maddeye aykırı hareket eden komisyon üyesinin görevi derhal sonlandırılır ve AHESEN web sitesinden veya mesaj yoluyla üyelere bilgi verilir.

Yürürlük
Madde- 10 Bu yönerge, AHESEN Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlük kazanır.

Yürütme
Madde -11Bu yönergeyi AHESEN Yönetim Kurulu adına Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi yürütür.