AHESEN OLARAK AÇTIĞIMIZ YÖNETMELİK İPTALİ DAVASI AŞAĞIDAKİ KARARALA ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞINMIŞ OLUP YÖNETMELİK İPTALİ İÇİN KARAR BEKLENMEKTEDİR.

Danıştay 2. Dairesi

Davacı Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası vekilleri Av. H. Gülümser Uğurlu Alan ve Av. M. Özer Uğurlu tarafından,  30/06/2021 günlü, 31527 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 5/b maddesinin; 6/3. maddesinde geçen “il sağlık müdürü” ibaresinin; 7. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi ile 2. ve 3. fıkralarının; 10. maddesinin 1-ı ve 3. fıkralarının; 10/5. maddesinde geçen “süresi içinde savunma yapılmaması durumunda” ibaresinin; 10. maddesinde geçen “il sağlık müdürü” ibarelerinin tamamının; 11. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin; 11. maddesinin 2. fıkrasının; 11. maddesinde geçen “il sağlık müdürü” ibarelerinin tamamının; 11. maddesinin 9. fıkrasının;  10. ve 11. maddelerinin tamamının; 13. maddesinin 5. fıkrasının; 14. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesinin; 16. maddesinin 4. fıkrasının; 18. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin 6. alt bendinin; 18. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin 10. alt bendinin; 18. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin 1, 2 ve 3. alt bentlerinin;  22. maddesinin 3. fıkrasının;  Yönetmelik’e ekli Ek-1 ve Ek-2 de yer alan “Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi” ve “Aile Sağlığı Çalışanı Hizmet Sözleşmesi”nin 8. maddelerinin; Ek-3’te yer alan “Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli”nin  9, 10 ve 39. satırlarının yürütülmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi istemiyle Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığına karşı açılan davada dosya incelenerek işin gereği görüşüldü:

“Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar ve bu Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde bunlara yapılacak ödeme tutarları ile bu ücretlerden indirim oran ve şartları, sözleşmenin feshini gerektiren nedenler, Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmünün “sözleşmenin feshini gerektiren nedenler” ve “disiplin kuralları” yönünden iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verildiği…

Açıklanan nedenlerle, ilk derece olarak bakılmakta olan dava dosyasının bekletilmesine, kararın birer örneğinin taraflara tebliğine, 30/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Anayasa Mahkemesi  21.06.2022 Tarih ve 2022/43 E -81 K ile Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “….sözleşmenin feshini gerektiren nedenler….” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve “İPTALİNE……” şeklinde karar vererek, “Anayasa madde 38’deki suçta cezada kanunilik ve Anayasa md 128.  Kamu çalışanlarının her türlü özlük ve görev tanımlarının kanunla düzenlenmesi” hükmüne  istinaden dilekçelerimizde belirttiğimiz beyanlar karar haline getirilmiştir. Bir an önce Danıştay’ın yukarıda belirttiğimiz maddelerin iptali yönünde karar vermesini bekliyoruz.