Ana Sayfa / HUKUK VE MEVZUAT KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

HUKUK VE MEVZUAT KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Amaç, Kapsam

Kuruluş
MADDE 1- Aile Hekimliği mesleğini uygulama kapsamına alan veya kamu yararına olması gereken her türlü yasa tasarısı ve yönetmelikler için görüş oluşturmak, mevcut yasaların uygulanmasında ortaya çıkan sorunları tespit etmek ve çözüm önermek, AHESEN üyelerinin karşılaştıkları hukuksal problemlerin çözümüne yardımcı olmak amacıyla AHESEN Hukuk Komisyonu kurulmuştur.
Amaç
MADDE 2-Komisyon’un amaçları;
a) Ulusal ve Uluslararası mevzuatta aile hekimliğine ilişkin düzenlemelerin araştırılması ve bu yönde çalışmalar yapılması.
b) Adalet ve eşitlik prensibine aykırı mevcut düzenlemeleri ve uygulamaları değiştirecek çözüm önerilerinin saptanması ve savunulması.
c) Görev alanı içerisindeki konularla mücadelede kamuoyu desteği sağlamak amacıyla diğer kurum ve kuruluşların ilgili komisyonları ile ortak çalışmalar yapılması
d) Mesleki uygulamaların etik kural ve ilkelere uygun şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla üyeleri arasındaki dayanışmanın sağlanması
e) Hekimlik onuruna ve uygulama yönetmeliğine aykırı girişimleri ve uygulamaları takip etmek, önlem almak ve gereken durumlarda Yönetim Kurulu ile işbirliği yaparak gerekli girişimlerde bulunulması
f) Aile Hekimliği Çalışanlarının mesleki uygulamalar sırasında karşılaşacakları hukuki sorunlar ile ilgili gerekli bilgilendirmenin sağlanması ve çözümü konusunda destek olmak amacıyla federasyon bünyesinde ki İl Dernekleri ile yerinde müdahaleler için iletişim içinde olunması
g) Aile hekimliği uygulamalarıyla ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik,genelge vb. düzenleyici işlemlerin hazırlanmasında İl Dernekleri ,Tabip Odaları , Sendikalar ve Üniversiteler ile birlikte çalışılması, mevzuattaki aksayan yönlerin tespit edilerek gerektiğinde yasal yollara müracaat edilmesi

h) Aile hekimliği konusunda hukuk arşivi oluşturmak ve ihtiyaç halinde kendi üyeleri ve diğer il dernekleri ve üyeleri tarafından kullanılabilmesine imkan sağlamak

Kapsam
MADDE 3 – Bu yönerge; AHESEN Hukuk Komisyonu’nun işleyişi, görevleri ve çalışma esasların kapsar..

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyon Toplantıları

Komisyonun Toplantı ve Çalışma Esasları
MADDE 4 -Komisyon Başkanı , Hukuk Komisyonu Sorumlusu AHESEN Yönetim Kurulu Üyesi tarafından Derneğe üye gönüllü aile hekimleri arasından seçilir. Toplantı gündemi toplantı gün, saat ve yeri Başkan tarafından tespit edilir ve toplantıdan bir hafta önce komisyon üyelerine tebliğ edilir. Belirlenen gündemde değişiklik ancak toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun talebi üzerine olabilir. Komisyon gündeminde olan ve görüşülmesi tamamlanamayan konular, sonraki toplantıya bırakılır.
Komisyon toplantı yeri Başkan tarafından kararlaştırılır. Ancak, üyelerin salt çoğunluğunun kararı ile toplantı başka bir yerde de yapılabilir. Toplantılar video konferans yöntemi ile de yapılabilir.
Komisyon AHESEN’ e bağlı bir komisyon olup yukarıda belirtilen amaçları benimseyen Aile Sağlığı Çalışanlarının gönüllü katılımından oluşur. Komisyon en az 5 (beş) üye ile faaliyet gösterir. Hukuk Arşivi oluşturmak için bir kişi arşiv sorumlusu olarak tespit edilir. Komisyon çalışmalarını , Yönetim Kurulu Hukuk Sorumlusuna bağlı olarak yürütür. Komisyondan istifa etmek, toplantılara üç kez üst üstte gerekçesiz katılmamak ya da bir yılda toplantıların yarısından fazlasına katılmamak görevden çekilme nedenidir. Ayrıca Komisyon çalışmalarında üstlendiği görevi özürsüz olarak yerine getirmeyen komisyon üyesinin üyeliği , Komisyon Başkanı tarafından sona erdirilir. Üyeliği sona eren üyenin yerine komisyon başkanının önerisi ile Yönetim Kurulu Hukuk Sorumlusu tarafından gönüllü aile hekimleri arasından yeni görevlendirme yapabilir.
Komisyonlara katılan üyeler, AHESEN’in temel ilke ve yönetmeliklerine ters düşen çalışmalar yapamazlar.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
MADDE 5 – Komisyon, Başkanın çağrısı üzerine ayda en az 1 (bir) kere toplanır. Komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı talepleri üzerine olağanüstü toplantı yapılabilir. Toplantılar, hazır bulunan komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Komisyon Başkanının mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde, Komisyon Başkanı’nın önceden belirlemiş olduğu üye toplantıya başkanlık eder. Komisyon, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar.
Karar yeter sayısı; toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu tarafın oyları üstün sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Yönetim kurulu Hukuk sorumlusu gerekli gördüğünde komisyonu toplantıya davet eder . Katıldığı toplantıları sevk ve idaresini gerçekleştirir. Komisyonun kararları öneri niteliğinde olup uygulanması Yönetim Kurulunun tasarrufundadır.

Tutanak
MADDE 6 -Komisyon görüşmeleri tutanak altına alınır. Kararlar, gerekçeli olarak ve özet şeklinde yazılır ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananlar ve görüşleri tutanakta belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

MADDE 7-Komisyonun toplantı masrafları ve AHESEN Hukuk ve Mevzuat Komisyonu toplantılarına katılan üyelerin giderleri Sendika tarafından karşılanır. AHESEN Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu kararıyla mali konularda destek sağlayabilir. AHESEN Yönetim Kurulu her zaman denetleme yapma hakkına sahiptir.

Yürürlük
MADDE 8 – Bu yönetmelik Aile Sağlığı Çalışanları Sendikası Genel Yönetim Kurulunun ……….gün ve …..sayılı kararıyla kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
MADDE 9 – Bu yönergeyi AHESEN Yönetim Kurulu adına Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi yürütür.