Aile Sağlığı Çalışanların,aile sağlığı merkezlerin dışında okullarda aşı yapmaları konusunda görevlendirilmeleri yasal değildir.
Şöyle ki;

1-AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU AÇISINDAN

          5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’n ‘’Tanımlar ‘’ başlıklı ikinci maddesinde Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir. Aile sağlığı elemanı; aile hekimi ile birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sağlık memuru gibi sağlık elemanıdır.’’ Şeklinden tanımlanmıştır.
Tanımlardan anlaşıldığı üzere 5258 sayılı Yasa mucibince aile sağlığı elemanları aile hekimleri ile birlikte hizmet vermek zorunda olup aynı zamanda yasada gören belli bir mekan olan aile sağlığı merkezlerinde hizmet verilmesi zorunluluktur.5258 sayılı yasada aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları aile sağlığı merkezi dışında nerelerde görevlendirileceğine dair amir hüküm açık ve net olup bu hüküm içinde okullarda aşı yapma görevlendirmesi yoktur.

           Ayrıca 5258 sayılı Yasa’nın 52incş maddesinde ‘’ …Ailehekimliği hizmetleri dışında kalan birinci basamak sağlık hizmetleri toplum sağlığı merkezleri tarafından verilir…’’ibaresi geçmekte olup aile sağlığı merkezi dışında kalan birinci basamak hizmetlerinin yasa gereği Toplum Sağlığı Merkezleri ya da İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından verilmesi gerekmektedir.

2-AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ AÇISINDAN

a)Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde geçen Aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları

 Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunar. Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapmak, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek, Periyodik sağlık muayenesi yapmak, Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan (ergen), erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak, Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek. Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak, Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapmak, İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmî tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemek…vs görevlerini yapmaktır.

 b)Yönetmeliğin 5’inci maddesinde geçen Aile sağlığı elemanının görev, yetki ve sorumlulukları ise

  Aile sağlığı elemanı, aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür.4 üncü maddede sayılan görevlerin yerine getirilmesinde aile hekimi ile birlikte çalışır.

Ayrıca kişilerin hayati bulgularını ölçmek ve kaydetmek.Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygulamak,Yara bakım hizmetlerini yürütmek,Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlamak,Poliklinik hizmetlerine yardımcı olmak, tıbbi sekreter bulunmadığı hallerde sevk edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlamak,Gereken tetkikler için numune almak, eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini yapmak veya aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlamak,Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini vermek, saha ziyaretlerin verilmesinde aile hekimine yardımcı olmak.

         Aile sağlığı çalışanların yasal olmayan bir görevlendirme sonucu,Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğin 4. ve 5. maddelerinden de anlaşıldığı üzere yapılan tüm hizmetlerin aksayacağı ve bunun da  vatandaş mağduriyetine sebep olacağı su götürmez.

       Ayrıca Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’n ‘’Bağışıklama hizmetleri’’ başlıklı 7’inci maddesinde  bağışıklamada aile hekimliği çalışanların görev sınırları net çizilmiştir ve sınır içinde aile sağlığı merkezleri dışında okullarda aşı yapmak diye bir görev tanımı da yoktur.İlgili madde de geçen ibare ise ‘’ Bağışıklama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür. Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlık ve Kurum tarafından yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan aşılar, bölgesindeki toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaştırılır. Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir şartlarının sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin müştereken muhafaza ettikleri aşılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığı merkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması halinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir.’’ Şeklindedir.

           Yukarıdaki mezkur mevzuat gereği okullarda aile sağlığı çalışanların aşı yapma adı altında görevlendirmelerin yapılmamasını, yasal olmayan görevlendirmenin aşılama esnasında oluşabilecek riskleri de kapsadığından  bu görevlere gitmeyeceğimizi bildiriyor  ve  hukuksuz olan bu işlemin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz.