Ana Sayfa / Genel / 3 NİSAN 2019 1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA KARARIMIZ VE SAVUNMA DİLEKÇEMİZ

3 NİSAN 2019 1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA KARARIMIZ VE SAVUNMA DİLEKÇEMİZ

T.C.
………….. VALİLİĞİ
00.00.000 Nolu Aile Hekimliği Birimi
KONU: …………..……… Hakkındaki Savunmam … / … / 2019
………………. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

……… İl Sağlık Müdürlüğü’nün…… tarih ve…….. sayılı yazısı incelenmiş olup, hakkımdaki iddia ve isnatları kabul etmediğimi belirtir, iddia edilen vakıalara ilişkin yazılı savunmam ve ekleri aşağıda sunulmuştur
Üyesi olduğum Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası tarafından alınan karar ile 03.04.2019 tarihinde iş bırakma eylemi düzenlenmiştir. Bu eyleme katılma sebebim kamuoyunda da bilindiği gibi sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği üzere aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ve diğer tüm sağlık personelleri hakkında son zamanlarda had safhaya ulaşan şiddet olaylarından ve bunlar karşısında alınmayan yasal önlemlerden dolayı bu duruma kamuoyunda dikkat çekerek destek aramaktır.
Türkiye tarafından kabul edilerek 25.02.1993 tarih ve 21507 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ILO 151 Nolu sözleşmenin 4. maddesi ile de kamu görevlileri örgütünün amaçları doğrultusunda üyelere etkinlikte bulunabilme olanağı sağlamıştır. Nitekim aynı hususlar yine Türkiye’nin taraf olduğu, örgütlenme özgürlüğünü konu alan Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının Korunmasına İlişkin 87 sayılı ILO Sözleşmesi, Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı İlkeleri’nin Uygulanmasına İlişkin 98 sayılı ILO Sözleşmesi, Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesine İlişkin 151 sayılı ILO Sözleşmesi’nin örgütlenme özgürlüğü bağlamında aynı yasal düzenlemelere yer verdiği açıktır.
Türkiye’nin taraf olduğu yukarıda belirtilen tüm uluslararası sözleşmeler Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca iç hukukta da uygulanması zorunlu olan düzenlemelerdir. Söz konusu düzenlemeler yasa hükmünde olup iç hukuk düzenlemelerinden de üstün oldukları Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrası gereğidir.
Anılan uluslararası sözleşme hükümleri çerçevesinde kamu görevlilerinin üyesi oldukları Kamu Görevlileri Örgütü’nün eylemi kapsamında iş bırakmalarının geçerli mazeret olarak kabul edilmesi gerektiği; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2001 / 68959 sayılı dosyası ile verilen 21.04.2009 tarihli kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2001 / 74611 sayılı dosyası ile verilen 17.07.2007 tarihli kararı, Danıştay 12. Dairesinin 2004 / 4643 Esas ve 2005 / 313 Karar sayılı kararı, Danıştay 11. Dairesinin 2002 / 871 Esas ve 2005 / 861 Karar sayılı kararı, Danıştay 12. Dairesinin 2005 / 5767 Esas ve 2008 / 225 Karar sayılı kararı, Danıştay 12. Dairesinin 2005 / 4499 Esas ve 2005 / 3529 Karar sayılı kararı, Danıştay 12. Dairesinin 2004 / 4209 Esas ve 2004 / 4148 Karar sayılı kararı, Danıştay 8. Dairesinin 1997 / 4334 Esas ve 1998 / 4242 Karar sayılı kararı, Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2013/4031 Karar No:2014/975 20.03.2014 tarihli kararı (Ek-1) ile vurgulanmıştır.
Aksi bir düşünce en temel çalışma ve insan haklarının ihlali neticesini doğuracaktır. Bu çerçevede Anayasa ile düzenlenen insan haklarına saygılı demokratik bir devlet ilkesinin gereği olarak tüm çalışanlar gibi kamu görevlilerinin de haklarını geriye götüren yasal düzenlemeler karşısında eylem yaparak kamuoyu nezdinde seslerini duyurmak ve destek aramak haklarının Devlet tarafından da korunması gerektiği açıktır.
Nitekim yasa koyucu bu tür demokratik eylemlere katılanlar hakkında disiplin ve idari işlem yürütülmesini 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca suç saymış ve cezalandırmıştır.
Yukarıda açıklanan tüm yasal düzenlemeler ışığında, üyesi bulunduğum Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası kararıyla , sağlıkta son zamanlarda artan şiddet vakaları ve bunları önlemek amacıyla düzenlenmesi gereken yasal düzenlemelerin yapılmamasını kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla yapılan eyleme katılmamın haklı mazeret olarak kabul edilmesini ve hakkımda başlatılan soruşturmaya son verilmesini saygılarımla talep ederim.
Gereğini arz ederim.
EKLER : 1. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası 30.03.2019 tarihli iş bırakma kararı
Dr………..
Ase………..