Birinci Basamak Sağlık Emek Meslek Örgütleri Toplantı Tutanağı

Birinci basamak sağlık emek-meslek örgütleri toplantısı 13.4.2019 saat:13.00’da AHEF Ankara  büroda gerçekleştirildi. Bu toplantıya Türk Tabipleri Birliği,Aile Hekimleri Federasyonu,Birlik Dayanışma Sendikası,Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası,Genel sağlık-İş,Türk Sağlık-Sen,Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası ,Aile Sağlığı Çalışanları Federasyonu,Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği davet edildi.Bir önce ki toplantıya katılmayan ve katılmayacağını beyan eden  Sağlık-Sen davet edilmedi . Toplantıya SES ve Türk Sağlık –Sen dışında tüm örgütler katıldı. Aşağıdaki  gündemle toplanan örgütler  sırasıyla konuları ele aldı.

GÜNDEM:

1-Sağlıkta şiddet  nedenleri ,son yaşadığımız İzmir ‘de Dr.Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ‘na yöneltilen şiddet nedenleri,yapılan eylem  ve eylem birlikteliğinin sonuçları ,bundan sonra alınacak önlemler.

2-Son zamanlarda basında yer alan Sağlık Bakanlığı’nca yeni düzenlendiği söylenen ödeme sözleşme yönetmeliğinin ele alınması  ve daha önce yapılan girişimlerle ilgili  bilgi paylaşımı.

3-Aşı redleri ,halk sağlığı açısında oluşturduğu riskler ,alınacak tedbirlerin paylaşımı ve yol haritası belirlenmesi.

Toplantı 13.00 da başladı. 17.30’a dek süren toplantıda her konu başlığı tek tek alınarak örgütlerin çalışmaları ve bakış açıları paylaşıldı. Her örgütün yaptığı çalışmalar ele alındı,ortaklaşılacak zeminler belirlendi ve bir sonra ki toplantıya örgütlerin çalışmalarının getirilmesine karar verildi. Alınan kararlar aşağıda paylaşıldı.

TOPLANTI KARARLARI:

1-Sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm önerilerine yönelik bugüne kadar katılımcı sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından yapılan çalışma raporlarının paylaşılması ve ortaklaştırılmasına,

2-Özlük haklarımızda gerçekleşen kayıplar ve emeklilik (son zamanlarda gündeme gelen kıdem tazminatının kurulacak fona devri ve otomatik bireysel emeklilik sistemi)konusunda öneri ve çalışmaların raporlanması ve sonra ki toplantıya hazır halde sunulmasına,

3-Daha önce katılımcı sağlık emek ve meslek meslek örgütleri tarafından tek tek talep edilen birinci basamak ödeme ve sözleşme taslağının ortak imza ile Sağlık Bakanlığı’ndan ikinci kez talep edilmesine,

4-Sonra ki toplantı tarihi 11.Mayıs.2019 cumartesi AHEF büroda saat:11.00 da yapılmasına,

5-Toplantı tutanakları ile birlikte Sağlık Bakanlığına gönderilecek metinin toplantıya katılamayan örgütlerle de paylaşılarak imzalarının alınmasına karar verildi.

AHEF

AHESEN

ASEF

BDS

Genel Sağlık-iş

TAHUD

TTB