1.BASAMAKTA BULUNAN STK’LARDAN ORTAK DEKLARASYON

Tüm dünyayı etkisi altına alan, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği ve ülkemizde de etkisini sürdüren COVİD -19 salgın hastalığında, birinci basamak sağlık çalışanları olarak, mesleğimiz gereği hiçbir beklenti içinde olmaksızın, özveri ve büyük bir azimle halkımıza sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz.

Yüzlerce sağlık çalışanı Covid -19 nedeniyle hayatını kaybederken sağlık çalışanlarına ‘’hakkınız ödenmez ‘’ denilerek değeri alkışlarla ölçülmüş ve ne yazık ki salgında her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen önerilerimiz dikkate alınmamış, Sayın Sağlık Bakanına yönelik 9 aydır süren randevu çağrılarımız görmezden gelinmiştir.

Bununla birlikte, salgın döneminde sağlık çalışanları arasında ayrıma gidilmiş, adil olmayan şekilde yalnızca aile hekimliği çalışanları için ek ödeme şarta bağlanmış, hatta almadığı/almayacağı salgın ödemesinin, basında halkımıza yanlış anlaşılmaya müsait şekilde aktarılmasına göz yumulmuştur.

Aile sağlığı merkezlerinin birçoğunda çalışma koşullarının salgın yönetimi için yetersiz olduğu; kişisel koruyucu ekipmanlarda eksiklik, gönderilen maskelerin kalitesizliği, dezenfektan ve keskin atık kabı gibi eksikler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne ve ilgili bürokratlara defalarca iletilmesine rağmen bu görüş ve isteklerimiz yok sayılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan esnek ve dönüşümlü çalışmaya dair genelgelere rağmen, salgındaki en yüksek ölüm rakamlarına ulaştığımız bu dönemde Aile sağlığı merkezlerinde dönüşümlü çalışmaya izin verilmemiş, birçok aile sağlığı merkezi virüs maruziyeti nedeniyle kapanmış ya da kapanma noktasına gelmiştir.

COVİD-19 salgınında toplumdan on kat daha fazla enfekte olan ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına meslek hastalığı ve şehitlik payesi için yasal düzenlemeye gerek duyulmaması bizleri derinden üzmüştür. 130 ülkede özel yasa çıkarıldığı halde ülkemiz de ısrarla neden özel yasal düzenlemeye gerek olmadığının ifade edilmesi anlaşılır değildir. Bu konu bir genelge ile geçiştirilemeyecek, illiyet bağı aranmayacak, idarenin keyfiyetine bırakılmayacak kadar hassas bir konudur.

Salgın döneminde, gereksiz iş yükü oluşturan ve aciliyeti olmayan sağlık raporlarının ertelenmemesi (yurt kayıtları, işe giriş, tüfek ruhsatı için sağlık raporları vb.), okullar kapalı olduğu halde okul izlemleri için aile hekimlerine başvuruların devam etmesi ve bu konuda hiçbir önlem alınmaması, bu ve benzeri başvuruların kısıtlanmaması; sahada bunları bizzat gözlemleyen bizlerin uyarılarının dikkate alınmamasının ve oluşan aksaklıkların sorumluluğu bizlerde değildir.

Salgın döneminde yaşanan olağanüstü durum nedeniyle talep ettiğimiz performans muafiyeti yok sayılmış, zorlu çalışma koşullarımıza rağmen özverili çalışmalarımız göz ardı edilmiştir.

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik taleplerimiz yok sayılmış, fiyasko bir yasa düzenlemesi ile geçiştirilmiştir. Salgın döneminde dahi şiddet azalmamış, tehdit, hakaret, darp ve ölümler devam etmiştir.

Pnömokok ve influenza aşılamalarına okul aşılamalarının da eklenmesi ile artan iş yüküne ek olarak risk gruplarına da COVİD-19 aşılarının aile sağlığı merkezlerinde yapılmasının planlandığı bilgisi alınmıştır. 9 aydır koruduğumuz kronik hastalığı olan ve ileri yaş hastalar ile birlikte aile sağlığı merkezine aşı uygulaması için yapılacak başvuruların yaratacağı risklerin dikkate alınmadığı görülmektedir. Başta okul, spor salonu ve stadyumlar olmak üzere aşı merkezleri oluşturulması ve seçim sisteminde olduğu gibi merkezi bir planlama önerimizin değerlendirilmesini bekliyoruz.

Yıllık izinleri iptal edilen, kronik hastalığı olduğu halde çalışmaya zorlanan, tek birimli aile sağlığı merkezlerinde insan üstü çaba gösteren, bir yandan günde yüzlerce hastaya sağlık hizmeti verirken aynı anda yüzlerce özellikli izlemi telefonla yapması beklenen; öte yandan da koruyucu hekimliği ve bağışıklama hizmetini eksiksiz yerine getiren aile hekimliği çalışanlarına;

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sağlık neferleri değilmiş gibi davranılması, yok sayılması ve diğer sağlık çalışanlarından ayrı tutulması kabul edilemez.

Bu nedenle haklı olarak talep ediyoruz!

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SALGIN HASTALIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMESİ YA DA HASTALANMASI DURUMUNDA MESLEK HASTALIĞI VE ŞEHİTLİK PAYESİ İLE İLGİLİ ÖZEL YASAL DÜZENLEMELERİN ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMESİ, (Şehit ailelerine tanınan hakların tamamının tanınması)

SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR CAYDIRICI YASAL DÜZENLEMELERİN TALEPLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA YENİDEN DÜZENLENMESİ,

COVİD AŞILAMA PLANLAMASI DAHİL OLMAK ÜZERE AİLE HEKİMLİĞİNİ İLGİLENDİRECEK TÜM KARARLARDA VE POLİTİKA OLUŞUMUN AŞAMASINDA SÖZ HAKKI,

ON YIL İÇİNDE MASRAF KALEMLERİNDE ARTIŞ VE NÜFUS AZALMASI NEDENİYLE OLUŞAN ÜCRET KAYBININ GİDERİLMESİ İÇİN TABAN ÜCRET VE CARİ GİDER ÖDEME KALEMLERİNDE %50 ARTIŞ,

PANDEMİ EK ÖDEMENİN MART AYINDAN İTİBAREN HESAPLANARAK HAK OLAN ÖDEMENİN YAPILMASI,

AİLE HEKİMLİGİ SİSTEMİ İCİN AYRILMIŞ BÜTÇENİN DONER SERMAYEYE AKTARIMINDAN VAZGEÇİLMESİ,

ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE YENİDEN DÜZENLEME YAPILMASI,

  • Kamudan ikinci bir ASÇ ve ayrıca bir tıbbi sekreter çalıştırılmasının önünün açılması,
  • ASÇ görevlendirmelerinde görevlendirildiği birimin 1/2 maaşını alacak şekilde ödemelerin yeniden düzenlenmesi,
  • Aile hekimliği çalışanlarının hastalık, yıllık izin vb. izinlerinde hiçbir koşulda ücret kesintisi yapılmaması,
  • Nüfusun bakanlığın da hedeflerine uygun şekilde 2500 civarına çekilmesi. Katsayıların ve ASM nüfus oranlarının yeniden düzenlenmesi, hak edişin 4000 nüfus üzerinden verilmesi hak kaybının yaşatılmaması,
  • Negatif performans uygulamasının sonlanması, son 10 yıldaki tüm mali kayıpların hesaplanarak emeklilik maaşına yansıyacak şekılde düzenlenmesine,
  • Haftalık 40 saati aşan çalışmayı önleyici yeterli sayıda kadrolu personel istihdamının bir an önce sağlanması,
  • Entegrelerde izinsiz ve ücretsiz angarya ile çalışmaya ve ücretli yemek uygulamasına son verilmesi,

SÜRESİZ, SÜRELİ SÖZLEŞMELİ, KAMU DIŞI VEKİL ADI ALTINDA ÇALIŞANLARIN TAMAMI  657 SAYILI DMK nun 4/A KADROSUNA İVEDİ OLARAK GEÇİRİLMESİ.

Ve son olarak uyarıyoruz ve diyoruz ki:

Taleplerimizin en kısa zamanda karşılanmaması durumunda yaşanacak olumsuzlukların sorumluluğu, yıllardır yaşanan baskıyı ve görmezlikten gelinmeyi sineye çeken aile hekimliği çalışanlarında olmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AHEF, AHESEN, ASEF, BDS, GENEL SAĞLIK İŞ, TAHUD